Make your own free website on Tripod.com

 

古 巨 基 被 禁 淫 笑
拍 攝 唱 片 封 面 凝 視 美 女 大 腿

20/02/2001

古 巨 基 新 碟 《 New Pattren 》 封 面 設 計 大 獲 好 評 , 不 少 歌 迷 都 大 讚 基 仔 所 拍 的 相 片 好 靚 , 但 原 來 基 仔 這 批 靚 相 中 尚 有 滄 海 遺 珠 , 就 是 一 張 穿 筆 挺 西 裝 的 古 仔 , 用 情 深 的 眼 神 , 望 住 一 隻 腳 正 穿 魚 網 絲 襪 的 相 片 , 而 這 張 充 滿 王 家 Feel 的 相 , 是 基 仔 在 眾 多 相 片 中 最 喜 愛 之 一 , 不 過 因 為 美 術 指 導 林 海 峰 一 句 覺 得 這 張 相 不 太 配 合 主 題 , 兼 認 為 其 他 相 比 這 張 相 更 好 , 所 以 這 張 古 仔 望 腳 相 被 迫 石 沉 大 海 。

幸 好 經 過 一 輪 「 雪 藏 」 後 , 最 近 因 為 卡 拉 OK 要 宣 傳 基 仔 的 主 打 歌 《 神 蹟 》 , 這 張 相 就 可 以 重 見 天 日 。

一 笑 便 破 壞 氣 氛
據 知 拍 攝 這 張 望 腳 照 片 時 發 生 不 少 趣 事 , 攝 影 師 向 基 仔 事 先 聲 明 拍 這 張 相 時 不 准 微 笑 或 大 笑 , 因 為 基 仔 一 笑 , 就 會 全 破 壞 這 張 相 的 Mode , 變 成 一 張 猥 瑣 相 , 十 足 一 個 鹹 濕 佬 睇 見 性 感 靚 女 就 流 口 水 , 而 基 仔 都 好 合 作 , 拍 攝 這 張 相 時 , 唧 都 唔 笑 。

基 仔 拍 這 張 相 時 , 攝 影 師 嚴 禁 基 仔 笑 , 因 為 基 仔 一 笑 就 會 破 壞 整 張 相 的 Mode 。
版 權 所 有 © 2001 Oriental Daily News. All rights reserved.