Make your own free website on Tripod.com

 

古 巨 基 引 發 骨 牌 效 應
深 得 小 學 生 歡 心

古 巨 基 獲 育 署 邀 請 為 「 訓 育 的 藝 術 — — 啟 思 活 動 」 計 畫 唱 主 題 曲 《 分 享 天 空 》 , 更 被 指 定 為 四 月 一 日 起 全 港 小 學 早 會 和 德 育 堂 時 所 唱 的 歌 曲 , 而 另 一 首 《 自 律 精 神 共 培 養 》 則 被 列 為 教 材 。 昨 日 , 教 育 署 假 培 正 小 學 召 開 記 者 會 , 基 仔 帶 領 數 百 小 學 生 合 唱 《 分 享 天 空 》 , 小 學 生 們 見 到 基 仔 十 分 興 奮 , 把 基 仔 團 團 圍 影 合 照 , 樂 極 忘 形 幾 乎 發 生 意 外 。

口 部 受 傷
當 基 仔 走 埋 學 生 堆 影 合 照 時 , 數 十 學 生 即 衝 埋 基 仔 身 邊 將 他 團 團 包 圍 , 迫 到 基 仔 企 唔 穩 跌 倒 兩 次 , 十 數 個 學 生 們 更 如 骨 牌 般 連 環 跌 倒 , 其 中 一 個 男 學 生 混 亂 中 更 被 其 他 學 生 踩 倒 傷 嘴 , 基 仔 和 老 師 立 即 扶 起 男 學 生 , 好 在 並 無 大 礙 , 只 是 有 驚 無 險 。 事 後 , 基 仔 鬆 一 口 氣 說 : 「 好 在 冇 事 , 小 朋 友 生 生 猛 猛 。 」

古 巨 基 被 興 奮 的 小 學 生 們 團 團 圍 住 , 大 家 相 繼 跌 倒 , 好 在 只 係 虛 驚 一 場 。

古 巨 基 形 象 健 康 , 獲 育 署 邀 請 為 「 訓 育 的 藝 術 」 唱 主 題 曲 , 成 為 全 港 小 學 早 會 歌 曲 。
2000 Oriental Daily News. All rights reserved.